[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:56 GMT+7

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tong-quan-thue-xuat-nhap-khau

Thông tư này áp dụng cho các đơn vị hải quan gồm Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương trong việc thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư quy định cụ thể hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu, danh mục hệ thống tài khoản kế toán cùng các danh mục chứng từ kế toán, danh mục sổ kế toán.

Theo đó, kế toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu (XNK) phải đáp ứng 6 yêu cầu sau:

Một là, phản ánh đầy đủ nghiệp vụ thu thuế XNK phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán.

Hai là, phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định về các thông tin, số liệu kế toán nghiệp vụ thuế XNK phục vụ yêu cầu quản lý của hệ thống Hải quan.

Ba là, phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán nghiệp vụ thuế XNK phục vụ yêu cầu quản lý của hệ thống Hải quan.

Bốn là, phản ánh trung thực thực tế hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ thuế XNK bảo đảm thông tin có độ tin cậy cao.

Năm là, thông tin, số liệu kế toán nghiệp vụ thuế XNK phải được phản ánh liên tục; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kỳ trước.

Sáu là, thông tin, số liệu kế toán nghiệp vụ thuế XNK phải được phân loại, sắp xếp theo trình tự, có hệ thống và thống nhất với các chỉ tiêu trong kế hoạch của Nhà nước giao, thống nhất với hệ thống thông tin của kế toán nhà nước tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Xem thêm: Mua sắm tiết kiệm

Xem thêm: http://chothuetrangsuccuoi.com/tri-thuc-tre.html

Tags: Tổng quan thuế xuất nhập khẩu, Thuế xuất nhập khẩu, Miễn thuế xuất nhập khẩu, Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu, Điều cần biết về thuế xuất nhập khẩu, Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, Khai thuế xuất nhập khẩu, Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khá
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK
Tags: Tổng quan thuế xuất nhập khẩu, Thuế xuất nhập khẩu, Miễn thuế xuất nhập khẩu, Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu, Điều cần biết về thuế xuất nhập khẩu, Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, Khai thuế xuất nhập khẩu, Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khá
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK